проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин


УДК 347.77:002

Куса С.Д. Начальник відділу патентної документації та стандартизації відділення патентно-інформаційного забезпечення Державного підприємства "Український інститут промислової власності

Кононенко А.В. Головний спеціаліст відділу патентної документації та стандартизації відділення патентно-інформаційного забезпечення Державного підприємства "Український інститут промислової власності"

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ ЗІ СТАНДАРТІВ ВОІВ

Одним з важливих напрямів діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) є постійний розвиток чинних стандартів ВОІВ, розробка нових стандартів (відповідно до потреб сучасної сфери охорони прав інтелектуальної власності), активне розповсюдження інформації про стандарти ВОІВ з метою їх всебічного впровадження в національних та регіональних відомствах промислової власності (далі – ВПВ).

Саме тому Генеральна Асамблея ВОІВ на своїй 38-й сесії у вересні 2009 року прийняла рішення створити Комітет зі стандартів ВОІВ (далі – КСВ), який продовжуватиме роботу, здійснювану до того часу Робочою групою зі стандартів і документації Постійного Комітету ВОІВ з інформаційних технологій (далі – РГСД ПКІТ). Визначено, що стосовно КСВ застосовуватимуться "Загальні правила процедури ВОІВ", він звітуватиме Генеральній Асамблеї ВОІВ один раз на два роки, складатиме власну програму роботи й визначатиме пріоритети та методи цієї роботи.

Комітет був створений 1 січня 2010 року й розробив організаційні засади та регламент своєї діяльності, підготувавши, зокрема, програму, визначивши пріоритети та методи роботи. Для вирішення конкретних завдань КСВ запланував, як і раніше, створювати цільові групи, які здійснюватимуть свою роботу в динамічному й гнучкому середовищі, використовуючи, перш за все, електронний форум, який організовує та обслуговує Секретаріат ВОІВ. Цільові групи для опрацювання будь-якого конкретного завдання формуватимуться на таких засадах:

 • запит на створення цільової групи КСВ може надаватися будь-яким його членом, спостерігачем, іншою цільовою групою або Міжнародним бюро ВОІВ (далі – МБ);
 • чітко сформульоване конкретне завдання має бути погоджене з КСВ заздалегідь і, крім того, включати пропозиції щодо призначення керівника групи та вимоги до професійно-технічної компетенції інших делегатів групи;
 • про виконану роботу цільова група має доповідати КСВ.


КСВ має право самостійно приймати рішення щодо розробки нових стандартів ВОІВ і перегляду чинних стандартів ВОІВ, встановлювати механізм прийняття рішень за допомогою електронних засобів, право на використання яких (у разі необхідності) може бути делеговано його цільовим групам.

Згідно з регламентом діяльності після кожної сесії КСВ на веб-сайті ВОІВ розміщується детальний звіт про виконану роботу, схвалений делегатами цієї сесії, який включає, насамперед, рішення та рекомендації КСВ, а також звіт МБ щодо виконаних у попередньому році робіт в рамках програми з надання допомоги ВПВ.

Надання всебічної допомоги ВПВ для забезпечення модернізації їх інфраструктури з інтелектуальної власності та нарощування потенціалу, у тому числі розповсюдження інформації стосовно стандартів ВОІВ з метою їх імплементації в діяльність ВПВ, віднесено до пріоритетних завдань МБ. Модернізація інфраструктури охоплює широке коло послуг, а саме, надання технічних консультацій і спільну розробку рекомендацій, оцінку потреб ВПВ, спрощення робочих процедур, надання стандартних автоматизованих компонентів та інструментів, створення національних баз даних з інтелектуальної власності, професійну підготовку й навчання співробітників ВПВ тощо. У рамках цієї програми у 2011 році МБ було здійснено організацію 115 візитів представників ВОІВ до національних ВПВ, а також реалізовано низку заходів зі скорочення розриву в технічних знаннях і покращення доступу до них. Було реалізовано такі програми: "Центри підтримки технології та інновацій" (ЦПТІ), "Доступ до досліджень про розробки та інновації" (ARDI), "Доступ до спеціалізованої патентної інформації" (ASPI), а також "Звіти про патентний ландшафт" (PLR). Метою створення й функціонування ЦПТІ і закладів, які надають подібні послуги, є забезпечення новаторів у країнах, що розвиваються, доступом до локальних високоякісних інформаційно-технічних послуг, а в процесі створення й розвитку ЦПТІ МБ тісно співпрацює з національними та регіональними ВПВ. Метою виконання програми ARDI є збільшення можливості використання науково-технічної інформації в країнах, що розвиваються, за рахунок розширення доступу до наукової літератури в різних галузях науки й техніки, що у свою чергу має сприяти укріпленню потенціалу цих країн з точки зору участі в глобальній економіці, заснованій на знаннях, спрощувати пошук та розробку нових рішень для технічних проблем на місцевому й глобальному рівні.

Для покращення інформованості країн, що розвиваються, щодо стандартів ВОІВ МБ створило спеціальну базу даних стандартів ВОІВ під назвою WIPOSTAD, де розміщує всі документи КСВ, а також електронний форум для використання в поточній діяльності КСВ. WIPOSTAD покликана забезпечити інтегрування бази даних адміністрування стандартів ВОІВ, практики ВПВ стосовно патентів, промислових зразків і торговельних марок, а також глосарію загальновживаних термінів у сфері патентної інформації та документації. База розпочала функціонувати на веб-сайті ВОІВ  з липня 2011 року й на сьогодні включає три розділи (стандарти ВОІВ, дослідження щодо практики ВПВ, глосарій термінів), умови надання доступу до яких категоризовані. Особлива роль у WIPOSTAD відведена розділу, присвяченому стандартам ВОІВ, у якому реалізовано низку нових функцій для спрощення доступу до інформації, її перегляду, відслідковування змін, поправок і доповнень, що вносилися до стандартів, передбачено можливість порівняння двох редакцій стандартів, простежування взаємозв’язків між усіма стандартами, а також доступ до всіх пов’язаних зі стандартами архівних документів і матеріалів. Надалі планується поступове вдосконалення та подальший розвиток WIPOSTAD. Останній звіт МБ стосовно WIPOSTAD представлено тут.


Очікується, що такі кроки не тільки сприятимуть покращенню інформаційно-довідкової роботи, але й забезпечать гнучкість, необхідну для залучення заінтересованих членів і спостерігачів в усьому світі до участі в обговоренні та розгляді питань у найкоротший строк.

Якщо звернутися до переліку завдань КСВ, що розглядались на його 2-й сесії у травні 2012 року, можна легко виявити, що основні зусилля КСВ спрямовані на гармонізацію інформації з промислової власності й, у зв’язку з цим, на розвиток чинних та створення нових стандартів, що стосуються XML (розширюваної мови розмітки).

Чому саме ці стандарти? Тому, що подальший розвиток у сфері патентної інформації та документації неможливий без використання XML-ресурсів під час подання, обробки та публікації документів, а також обміну інформацією стосовно патентів, торговельних марок та промислових зразків. Для дотримання стратегії розвитку XML-стандартів Секретаріатом ВОІВ було підготовлено так звану “дорожню мапу”, яку цільові групи з розробки стандартів ВОІВ стосовно XML запропонували для розгляду на 2-й сесії КСВ.

З метою забезпечення гармонізації всіх видів інформації з інтелектуальної власності та сучасних інформаційних технологій, враховуючи всі потреби ВПВ, у зазначеній “дорожній мапі” викладено стратегію виконання поточних робіт та подальшого розвитку XML-стандартів. Сьогодні такі роботи є вкрай важливими передусім для полегшення обміну даними між ВПВ завдяки їх функціональній сумісності. У зв’язку з цим на розгляд делегатам 2-ї сесії КСВ було представлено проект нового стандарту ST.96 "Рекомендації щодо обробки інформації з промислової власності з використанням XML (розширюваної мови розмітки)", який містить рекомендовані XML-ресурси для використання під час подання, публікації, обробки та обміну інформацією стосовно низки об’єктів промислової власності, зокрема винаходів, корисних моделей, торговельних марок і промислових зразків.

Нагальні питання підготовки проекту цього стандарту неодноразово обговорювалися на електронному форумі WIKI (інтерактивна Інтернет-платформа, що надає користувачам інструментарій для співробітництва, навчання й спілкування), онлайн-нарадах і під час особистих зустрічей, що забезпечило всебічне вивчення меж майбутнього застосування нового стандарту ST.96 та його співіснування з уже існуючими XML-стандартами, а також визначення недоліків існуючих XML-стандартів. Було передбачено шляхи уникнення схожих проблем під час розробки вищезазначеного нового стандарту й враховано практику ВПВ щодо застосування XML та інших галузевих стандартів, у яких використовується XML. Протягом певного часу стандарт ST.96 буде використовуватися паралельно з існуючими XML-стандартами (без унесення змін до XML-стандартів ST.36, ST.66 та ST.86 ), а в подальшому “дорожньою мапою” передбачено перегляд цих стандартів та підготовку їх нових версій.

Крім того, ще в жовтні 2010 року на 1-й сесії КСВ з метою включення до групи XML-стандартів було прийнято рішення розробити новий стандарт, який стосуватиметься рекомендацій щодо представлення переліків нуклеотидних та амінокислотних послідовностей на основі XML (попередній номер стандарту – ST.26). І вже на 2-й сесії КСВ відповідною Цільовою групою було представлено звіт про виконану роботу та план подальших робіт з розробки проекту цього стандарту. Наразі завершується розробка основної частини стандарту й додатків до нього. Особливу увагу під час розробки цього стандарту планується приділити його майбутній взаємодії зі стандартом ST.25 "Представлення переліків нуклеотидних та амінокислотних послідовностей", зокрема забезпеченню можливості конвертування переліків послідовностей, поданих у текстовому форматі відповідно до стандарту ST.25, у переліки послідовностей відповідно до нового стандарту ST.26 й навпаки, а також розробці відповідного інструментарію для виконання таких дій.

З огляду на пріоритетність робіт з розробки й розвитку стандартів з торговельних марок і, зокрема, нових XML-стандартів, ще в грудні 2007 року РГСД ПКІТ було прийнято стандарт ST.66 "Рекомендації щодо обробки інформації стосовно торговельних марок з використанням XML (розширюваної мови розмітки)", а в жовтні 2009 року – стандарт ST.67 "Рекомендації щодо електронної обробки зображувальних елементів торговельних марок". З метою продовження цього напряму робіт на 2-й сесії КСВ було запропоновано здійснити перегляд стандарту ST.67, вивчити питання доцільності подальшої розробки стандартів у сфері торговельних марок і підготувати відповідний опис потреб та очікуваної користі від кожного нового вдосконалення, а також пріоритетність пропозицій з розробки визначених стандартів. Оновлену редакцію ST.67 (після схвалення учасниками 2-ї сесії) було опубліковано у липні 2012 року.


Серед інших напрямів діяльності КСВ слід відзначити такі:

 1. Перегляд стандарту ST.22 "Рекомендації щодо представлення патентних заявок, спрямовані на полегшення оптичного розпізнавання символів (OCR)", якому було приділено значну увагу, оскільки цей стандарт покликаний забезпечити якнайкращу якість заявок, що подаються на папері або в графічному форматі, для подальшого їх перетворення з допомогою OCR на формат, використовуваний для збереження та публікації.

  У зв’язку з цим КСВ прийняв рішення щодо проведення дослідження стосовно практики впровадження та вжитих заходів для заохочення заявників до використання стандарту ST.22, і наприкінці 2011 року здійснив опитування ВПВ за допомогою спеціальної анкети. Анкета, розміщена у WIPOSTAD, була присвячена проблемам, які стосуються використання стандарту ST.22 й патентних заявок, що подаються на папері або в електронній формі, якщо текстова частина заявки представлена в графічному форматі (наприклад PDF або TIFF), а також практики застосування процедури OCR національними ВПВ. За результатами дослідження виявлено, що рекомендації стандарту ST.22 частково чи повністю застосовуються або плануються до застосування в майбутньому більшістю ВПВ з метою забезпечення якнайкращої якості заявок, які подаються на папері або в графічному форматі, для подальшого їх перетворення з допомогою ОCR на формат, використовуваний для збереження та публікації. Таке дослідження дозволило зробити висновок, що стандарт ST.22 у своїй теперішній редакції задовольняє потреби ВПВ й надає достатні та необхідні рекомендації для підготовки заявок на патенти, придатних для подальшого виконання процедури ОCR, і не потребує перегляду на цьому етапі. Матеріали дослідження та інформація стосовно кожного ВПВ розміщені у WIPOSTAD тут.
   
 2. Перегляд стандарту ST.14 "Рекомендації щодо наведення в патентних документах посилань на матеріали, використані під час експертизи", основною метою якого є оновлення та вдосконалення стандарту, зокрема в частині, що стосується низки кодів категорій, які повинні зазначатися поряд з будь-яким документом (посиланням), цитованим у звітах про пошук, а також визначення доцільності приведення стандарту ST.14 у відповідність до останньої редакції міжнародного стандарту ISO 690:2010 "Інформація і документація – Настанови щодо бібліографічних посилань на інформаційні ресурси та їх цитування", який пропонує більш узгоджений підхід до цитування непатентної літератури порівняно з попередніми міжнародними стандартами, які лежать в основі численних категорій посилань на непатентну літературу в стандарті ВОІВ ST.14.

  У чинній редакції вказаного стандарту наведено рекомендації щодо використання під час цитування у звіті про пошук низки категорій, за якими здійснюється розподіл релевантних документів (посилань). Разом з тим Європейське патентне відомство (далі – ЄПВ) для своїх внутрішніх цілей використовувало додаткову категорію (не включену до переліку категорій ST.14) під літерою "I" для позначення документів, взятих до уваги окремо, які піддавали сумніву наявність винахідницького рівня. При цьому довгий час у європейських звітах про пошук ця категорія замінювалася на загальноприйняту категорію "X". Але, починаючи із серпня 2011 року, ЄПВ почало використовувати категорію "I" у своєму патентному реєстрі, доступному для широкого кола користувачів патентної інформації.

  Зважаючи на це, МБ вважає, що на сьогодні у звітах про пошук доцільно розмежувати документи, цитовані для цілей визначення новизни, і документи, цитовані з огляду на їх релевантність під час визначення винахідницького рівня, під час порівняння з одним документом, оскільки таке розмежування допомогло б указати на особливу релевантність цитованих документів. Внесення таких змін особливо актуальне у зв’язку з бажанням ВПВ отримувати й розглядати національні, регіональні та міжнародні звіти про пошук за відповідними патентними заявками, поданими до інших відомств.
   
 3. Виконання запланованого дослідження стосовно поточної практики використання номерів заявок і пріоритетних заявок, за результатами якого Цільовою групою з перегляду стандарту ST.10/C заплановано підготовку відповідної анкети щодо практики ВПВ з цих питань у цілому (підготовлену анкету було розміщено у WIPOSTAD у вересні 2012 року). Результати опитування ВПВ, досліджені Цільовою групою, будуть викладені у WIPOSTAD у розділі "Дослідження практики ВПВ" (Surveys on Industrial Property Office Practices) для ознайомлення широкому колу користувачів. Висновки Цільової групи будуть представлені для розгляду на 3-й сесії КСВ у квітні 2013 року. Це завдання має на меті підвищити якість даних про патенти-аналоги та виключити можливість виникнення проблем у представленні номерів пріоритетних заявок.

Крім того, як і раніше, актуальним є: 

 • надання країнами-членами ВОІВ річних технічних звітів з інформаційної діяльності щодо патентів, торговельних марок і промислових зразків;
 • виконання контролю за включенням до бази даних інформації стосовно входження або невходження опублікованих міжнародних заявок, поданих відповідно до Договору про патенту кооперацію, у національну (регіональну) фазу. Для цього МБ один раз на два роки надає на сесію КСВ підготовлений ним та ЄПВ звіт стосовно ходу виконання завдання. Детальна інформація станом на 12.02.2012 розміщена  тут.


Отже, резюмуючи, можна впевнено стверджувати, що роботи, здійснювані КСВ, є не тільки потужною підтримкою діяльності ВПВ, але й значною мірою прискорюють їх розвиток і нарощування потенціалу.

Українські фахівці, протягом багатьох років активно співпрацюючи з РГСД ПКІТ, а з 2010 року – з КСВ (надаючи щорічні технічні звіти, різноманітну інформацію під час анкетування, беручи участь у перегляді стандартів ВОІВ, зокрема, у 2012-2013 роках – у перегляді ST.14, та виконанні інших завдань КСВ), використовують набутий досвід та знання для вирішення поточних і перспективних завдань у процесі розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Список використаних джерел


1. Матеріали 2-ї сесії Комітету зі стандартів ВОІВ [онлайн]

2. База даних стандартів ВОІВ WIPOSTAD [онлайн]

Куса С.Д., Кононенко А.В.
Основні напрями діяльності Комітету зі стандартів ВОІВ
У своїй статті Куса С.Д. і Кононенко А.В. розглядають та аналізують пріоритетні напрями діяльності Комітету зі стандартів ВОІВ, зокрема в процесі розробки нових і перегляду чинних стандартів ВОІВ, а також інформування широкого загалу щодо останніх тенденцій і напрацювань у цій сфері, що сприятимуть їх всебічному впровадженню у діяльність національних та регіональних відомств промислової власності.
Ключові слова: стандартизація, патентна інформація, патентна документація, стандарти ВОІВ, WIPOSTAD.

Куса С.Д., Кононенко А.В.
Основные направления деятельности Комитета по стандартам ВОИС
В своей статье Кусая С.Д. и Кононенко А.В. рассматривают и анализируют приоритетные направления деятельности Комитета по стандартам ВОИС, в частности в процессе разработки новых и пересмотра существующих стандартов ВОИС, а также информирования общественности о последних тенденциях и наработках в данной сфере, которые будут способствовать их всестороннему внедрению в деятельность национальных и региональных ведомств промышленной собственности.
Ключевые слова: стандартизация, патентная информация, патентная документация, стандарты ВОИС, WIPOSTAD.

Kusa S., Kononenko A. Main areas of activity of the Committee on WIPO standards
In their article, Svitlana Kusa and Artem Kononenko discuss and analyse the priority areas of activity of the Committee on WIPO Standards, specifically as regards to the process of development of the new and revision of the present WIPO standards, as well as informing the public on the most recent trends and groundwork in this field, which might favour the overall implementation of the WIPO standards in practice of national and regional industrial property offices.
Keywords: standardization, patent information, patent documentation, WIPO standards, WIPOSTAD.Статті та матеріали заходів >>  Основні напрями діяльності комітету зі стандартів ВОІВ
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2019 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies