проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин


УДК 347.771
Болєлий С.М.

Заступник начальника відділу впровадження
та супроводу інформаційних технологій 
Державне підприємство "Український інститут промислової власності"

 

ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ЗАЯВОК З ВИКОРИСТАННЯМ
ТЕКСТОВОГО, МАТЕМАТИЧНОГО ТА ХІМІЧНОГО РЕДАКТОРІВ


Стаття орієнтована на заявників, які подають заявки на паперовому носії. Викладені основні рекомендації міжнародного стандарту ВОІВ ST.22 щодо оформлення опису винаходу, формули винаходу та реферату винаходу. Наведені пропозиції щодо застосування текстових редакторів. Також наведені рекомендації й приклади оформлення математичних і хімічних формул.  
Ключові слова: інтелектуальна власність, винахід, корисна модель, стандарт ВОІВ, подання заявки.


Статья ориентирована на заявителей, которые подают заявки на бумажном носителе.
Изложены основные рекомендации международного стандарта ВОИС ST.22 по оформлению описания изобретения, формулы изобретения и реферата изобретения. Приведены предложения по применению текстовых редакторов. Также приведены рекомендации и примеры оформления математических и химических формул.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, изобретение, полезная модель, стандарт ВОИС, подача заявки.


Article directed to applicants who submit applications on paper. Contain basic recommendations of WIPO Standard ST.22 on the design specification, claims and abstract of the invention. Presented proposals for the use of text editors. It also provides recommendations and examples for mathematical and chemical formulas.
Keywords: intellectual property, invention, utility model, standard WIPO, filing applications.Слід зазначити, що нині в Україні розробляється юридична основа для легалізації електронного подання заявок. Окрім цього, Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (далі – ДП "УІПВ") розробило й  упровадило систему електронного подання заявок, яка зараз проходить стадію експериментальної експлуатації. Це нововведення значно прискорить процес проходження документів на експертизу і, головне, виключить з технологічного ланцюга джерело великої кількості потенційних помилок, оскільки з новими можливостями зникне потреба розпізнавання оцифрованих образів документів. 
Мета цієї статті – запропонувати потенційним заявникам рекомендації щодо оформлення документів заявки, які дозволять зменшити трудомісткість процесів обробки документів, наданих на паперовому носії, та спростити процеси обробки документів, які надійшли в електронній формі. Дотримання цих рекомендацій заявниками, безперечно, підвищить якість підготовки первинних документів, які використовуються в роботі експертами і які після  винесення позитивного рішення публікуються, а також вносяться до відкритих пошукових систем.

Документи на паперовому носії
Як уже зазначалося, система електронного подання матеріалів заявок зараз випробовується шляхом дослідної експлуатації, і на сьогодні переважна кількість заявок надходить до ДП "УІПВ" на паперовому носії. Ці документи  переводять у цифрову форму для введення їх до технологічної бази даних (БД). 
У технологічній базі даних таким чином з’являються образи документів у вигляді растрових зображень. Кожне отримане зображення обробляють за допомогою системи оптичного розпізнавання, унаслідок чого отримують текст, який потім вичитують і редагують для усунення помилок, що виникли під час розпізнавання. Після цього документи заявки надходять до підрозділу експертизи.

Для розпізнавання тексту зазвичай використовують декілька мов: українську, російську, англійську, німецьку, французьку, грецьку. Саме етап розпізнавання характеризується найбільшою кількістю помилок: матеріали заявок мають безліч неологізмів, яких немає в словниках системи оптичного  розпізнавання. Оскільки вичитування документа редакторами – дуже трудомісткий і повільний процес, питання зменшення кількості помилок до мінімуму постає надзвичайно гостро.

Вирішити його можна таким чином:

 • з одного боку, заявник повинен підготувати документи так, щоб під час їх розпізнавання виникало якнайменше помилок;
 • з другого боку, слід налаштувати сканери та системи оптичного розпізнавання для максимально коректного розпізнавання тексту.

Підготовка документів заявником
Згідно з Правилами складання і подання заявок на винахід і заявок на корисну модель [1] документ має бути підготовлений на аркуші паперу формату А4 (210Ч297 мм) з полями, мінімальний розмір яких складає 25 мм (ліве поле) та 20 мм (праве, верхнє, нижнє поля).
Для креслень обирається формат листа А4, а мінімальні розміри полів такі: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 25 мм, нижнє – 15 мм.
Цими самими правилами регламентується міжрядкова відстань для форматування абзаців – 1,5.
Ці правила визначають також параметри форматування для друкарських машинок. Але, по-перше, переважна більшість заявників готує інформацію за допомогою комп’ютерних текстових редакторів, а по-друге, текст, підготовлений на друкарській машинці, значно важче піддається якісному розпізнаванню і, отже, є потенційним джерелом багатьох помилок. Тому перша рекомендація – документ слід готувати за допомогою комп’ютерних текстових редакторів.
Докладнішу інформацію про форматування документів Правила [0] не містять, тоді як у відповідних документах інших країн така інформація є. Зокрема, колеги з Патентного відомства США пропонують такі параметри: "…текст документа необхідно готувати недекоративними шрифтами (наприклад, Times New Roman, Arial, Courier, рекомендований розмір 12 пт.). Текст документів на листі має бути набраний в одну колонку" [0]. При цьому рекомендується уникати застосування жирного шрифту, курсиву й підкреслення.
Більш детальні рекомендації щодо оформлення документів заявки (стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) – ST. 22 [0]) такі. \

Вимоги до паперового носія:

 • папір має бути міцним, білим і чистим;
 • питома вага паперу має бути в інтервалі від 70 (переважно 80) до
  120 г/м2;
 • розмір паперу має бути 210Ч297 мм (формат А4);
 • листи не повинні мати заломів, дір і/або бути скрученими;
 • папір має бути таким, щоб можна було уникнути розходження чорнил (наприклад, під час використання струминного принтера).

Рекомендації до розмітки сторінки:

 • слід уникати двостороннього друку. Якщо це неможливо, то потрібно застосовувати папір досить непрозорий для того, щоб забезпечити хорошу якість сканування з обох боків листа;
 • символи мають бути абсолютно чорними на білому фоні;
 • верхнє, нижнє й праве поле кожного листа має становити мінімум 2 см, а ліве – мінімум 2,5 см;
 • слід уникати нумерації рядків. У разі необхідності, номери рядків необхідно друкувати арабськими цифрами в лівому полі сторінки на відстані мінімум 1 см від межі тексту. Розмір шрифту номерів рядків має бути щонайменше 12 пунктів;
 • номери сторінок проставляються арабськими цифрами без будь-яких розмежувальних знаків у центрі верхнього або нижнього поля сторінки;
 • кожна з частин заявки – опис, формула та реферат – друкується на новому листі. При цьому перше слово кожної з цих частин заявки має називати відповідну частину (мовою заявки). Пункти формули повинні бути послідовно пронумеровані. Формат нумерації пунктів формули має забезпечувати чітке розмежування номера пункту формули та його тексту. Для нумерації пунктів формули треба використовувати або арабські цифри, після яких ставиться крапка, або слова "пункт формули" чи їх еквівалент мовою заявки на патент, після яких через пропуск ставиться номер пункту формули арабськими цифрами. Подальший текст кожного пункту формули необхідно відділяти від номера пункту формули правим відступом не менше ніж на 1 см в обох випадках;
 • сторінки повинні складатися з одної колонки абзаців (текстових або таких, що містять вбудовані зображення);
 • сторінки, що містять абзаци, повинні мати вертикальну (книжкову) орієнтацію;
 • слід уникати горизонтальної (альбомної) орієнтації сторінок. Така орієнтація припустима лише для сторінок, які містять вбудовані рисунки чи таблиці, для яких не підходить вертикальна (книжкова) орієнтація;
 • на будь-якій сторінці текст повинен мати тільки один напрям;
 • горизонтально орієнтовані сторінки під час об’єднання в один комплект з вертикально орієнтованими сторінками мають бути повернені на 90 градусів проти руху годинникової стрілки;
 • рекомендується уникати використання виносок, тексту та заголовків на полях, за винятком нумерації рядків і сторінок і включення відсилань заявника до даних подання, що проставляються на полях в лівому верхньому кутку[3].

Для форматування абзаців у ST. 22 рекомендується встановлювати параметри вертикальних відступів від таких об’єктів, як малюнки, математичні й хімічні формули, не менше ніж 1 см (рис. 1), причому креслення мають бути максимально зібрані в розділі "Креслення", а посилання на них повинні міститися у формулі й описі винаходу ([3]; § 24). Таблиці в документі повинні мати білий фон, тобто виключати різного роду заливки, а границі мають бути виконані суцільними лініями завтовшки мінімум 1,5 пункту ([3]; § 32, § 33).

Текст документів може бути різного ступеня складності. Складний текст містить надрядкові й підрядкові символи, таблиці, математичні та хімічні формули, нуклеотидні послідовності, зображення тощо. 

Рисунок 1. Приклад, наведений у ST. 22, показує, яким чином будуть обрані ділянки розпізнавання зображень формул у разі порушення рекомендацій § 23 

Зазначений стандарт ВОІВ також рекомендує параметри шрифту (§ 36 [3]), а саме:

 • Times New Roman, кегль від 12 до 14 пт.;
 • Arial, кегль від 12 до 14 пт.;
 • Courier, кегль від 12 до 14 пт.

Причому в § 34 цих стандартів рекомендується розмір шрифту 14 пт. У §§ 37 – 39 рекомендується уникати застосування рукописного тексту, декоративного оформлення тексту, зокрема тіней, нахилів і жирного шрифту, а також підкреслення, за винятком тих випадків, де це необхідно (§ 41 [3]).

У § 40 ST.22 рекомендується уникати нестандартних символів, яких немає в таблиці символів UNICODE [4], оскільки ці символи не розпізнаватимуться на відповідному етапі обробки документа. 
Підготовку документів, які потім надаватимуться на папері, цілком можна виконати за допомогою таких текстових редакторів: Microsoft Word (далі – MS Word), Open Office Writer (і його аналоги: Libre Office Writer, Star Office Writer) та інших.

Оскільки текст після виведення документа на друк з’явиться на папері, немає великого значення, за допомогою якого текстового редактора цей текст був підготовлений. У цьому випадку найважливіше для заявника – дотриматися вимог до дизайну документа та його паперового носія (§ 10 [3]), а також мати достатній досвід для роботи із зазначеними редакторами.

Документи в електронному форматі Враховуючи те, що з вищеназваних редакторів найпоширенішим серед користувачів є Microsoft Office Word, ДП "УІПВ" застосовує саме його. Тож пропонуємо заявникам застосовувати саме цей інструмент для підготовки матеріалів заявки. Open Office Writer та його аналоги (Star Office Word, Libre Office Word) за характеристиками схожі на Microsoft Office Word і мають такі самі можливості. Але в разі подання документів заявки, підготовлених за допомогою редактора Open Office Writer (чи його аналогів), в електронній формі їх не можна буде прочитати за допомогою Microsoft Office Word. Для подальшої обробки таких документів потрібно розробляти або купувати безліч конверторів, що реалізувати практично не можливо. Крім того, впроваджена нині система електронного подання може сприймати файли лише у форматі doc (Microsoft Office Word 97-2003).

Варто окремо сказати про формат файлів PDF, призначений для обміну документами. Файл у цьому форматі створюється за допомогою спеціальних конверторів, які можуть працювати з файлами багатьох текстових редакторів. Але файл у форматі PDF не підлягає редагуванню, а експорт тексту такого файлу є проблематичним. Тому використання цього формату для подання описів, формул і рефератів не є бажаним.
Зважаючи на викладене, зазначені документи рекомендуємо готувати та надсилати у форматі Microsoft Office Word 97-2003 (doc).

Текст документа може містити математичні формули. Для підготовки цих об’єктів рекомендуємо використовувати вбудований у Microsoft Office Word математичний редактор Equation 3. Текстові редактори Microsoft Office Word можуть мати спеціально встановлений математичний редактор Math Type, який дещо схожий на Equation 3, але має суттєвий недолік – відсутність у ньому зворотної сумісності з Equation 3.

На практиці, хоч і рідко, але трапляються випадки дуже складних математичних формул, які неможливо реалізувати за допомогою відомих математичних редакторів, у тому числі й Equation 3. 
Далі наведемо приклад такої математичної формули з реального документа [5] (рис. 2) та спосіб вирішення проблеми з її реалізацією за допомогою графічного редактора CorelDRAW1. На наведеному рисунку тонкими лініями обведені проблемні ділянки математичної формули. Ці ділянки неможливо побудувати у відомих редакторах математичних формул. Так, у ділянці 1 є фігурна дужка, що зображена штриховою лінією, у ділянці 2 – перекриття фігурних дужок за висотою. Обидва із зазначених елементів формули не можливо відтворити в математичних редакторах, зокрема в Equation 3.


_____________1 CorelDRAW – векторний графічний редактор, який на відміну від растрових, наприклад Photoshop, здатний
забезпечити поліграфічну якість зображення у процесі його масштабування. Крім того, CorelDRAW значно
дешевший за Photoshop.

Рисунок 2. Зображення складної математичної формули

Якщо заявник створить цю формулу у вигляді комбінації менших математичних формул і таблиці, то під час підготовки матеріалів до публікації таке комбінування може призвести до спотворення загальної формули через порушення позицій менших математичних формул.

Наведена на рис. 2 математична формула складається з елементів, які можна набрати з тексту, та елементів, яких немає в таблиці UNICODE і які потрібно створювати окремо як графічні об’єкти. Кожний елемент (текстовий чи графічний) можна вільно пересувати, повертати, відображати та трансформувати на листі за допомогою миші.

Надрядкові та підрядкові індекси в CorelDRAW створюються за допомогою тексту меншого розміру, а потім прилаштовуються до основного тексту. Наприклад, треба створити текст Uвих. Для цього можна скористатися інструментом "Текст" з набору інструментів:

 • на листі набрати літеру "U";
 • окремо від основного тексту набрати "вих";
 • встановити розмір тексту для "вих";
 • підвести слово "вих" до символу "U" таким чином, як зазначено в оригінальному зображенні (рис. 3). Додання надрядкового індексу в разі потреби здійснюється аналогічно до попередньої дії.Рисунок 3. Підготовка символу з індексом

Додати до цього тексту знак вектора (стрілку над символом) можна за допомогою інструмента "Лінія". Якщо намалювати лінію, а потім перейти до вікна властивостей лінії, то можна створити з лінії стрілку (рис. 4).

Рисунок 4. Створення символу вектора

Фігурні скобки у CorelDRAW можна створити з кривих (рис. 5).

Рисунок 5. Послідовність створення фігурної дужки із штриховоюлінією у форматі CorelDRAW

Спочатку за допомогою інструмента "Лінія" слід побудувати суцільну вертикальну лінію (рис. 5, а). Потім на обох кінцях цієї лінії за допомогою інструмента "Форма" зробити зломи (рис. 5, б). Далі за допомогою інструмента "Криві Безьє" зломам надати округлої форми (рис. 5, в). Отриману криву скопіювати, зробити вставку й далі – дзеркальне відображення за допомогою інструмента "Вертикальне дзеркало" (рис. 5, г). Після цього криві "в" і "г" потрібно з’єднати, як показано на рис. 5, д, отримавши таким чином фігурну дужку. Цю дужку слід виділити й надати властивостям її ліній значення штрихової лінії. Як наслідок, з’являється фігурна дужка, зображена штриховою лінією (рис. 5, е).

Ще одним проблемним елементом у документах є хімічна формула. Для зображення хімічних формул можна порекомендувати такі редактори, як ISIS Draw 2.5 (розробник – компанія MDL) і Symyx Draw 4.0 (розробник – Accelrys Software Inc.). Причому перший редактор є прародичем другого. Тому файли, створені в ISIS Draw, можуть бути прочитані Symyx Draw. Обидва редактори можна використовувати на підставі академічної ліцензії, тобто безкоштовно для освітніх установ, неприбуткових підприємств і студентів.

Ці хімічні редактори дозволяють створювати хімічні формули різного рівня складності – від простих формул, записаних в один рядок, до складних органічних структур. Як приклад, наведемо структуру, підготовлену в редакторі Symyx [6] (рис. 6).

Рисунок 6. Приклад органічної структури підготовленої в редакторі хімічних формул Symyx

Редактор Symyx Draw має засоби створення й редагування структур. Використовуючи шаблони, роботу можна прискорити. У цьому редакторі є можливість уведення зображення структурних формул від руки за допомогою інструментального засобу All-Purpose Drawing tool.

Цей редактор – корисний інструмент для науковців, зокрема хіміків і біологів. У редакторі Symyx Draw є функція перетворення структурних формул, яка забезпечує:

 • перетворення структурної формули в назву за системою IUPAC (Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії) і назви за системою IUPAC в структурну формулу;
 • канонічне зображення структурної формули у форматі SMILE (Спрощена система введення інформації про молекули);
 • перетворення зображення у форматі SMILE в структурну формулу;
 • перетворення структурної формули в назву в програмі InChI і назви в програмі InChI у структурну формулу;
 • визначення ключа для зображення структурної формули в програмі InChI.

Редактор Symyx Draw має й інші можливості:

 • створення й редагування формул полімерів, хімічних сполук і сумішей речовин (груп послідовностей);
 • створення та редагування об’єктів запиту для радикальних груп (об’єктів запиту Маркуша) з використанням вбудованих алгоритмів запиту для радикальних груп;
 • створення та редагування тривимірних зображень (3D), забезпечуючи таким чином підтримку всіх операцій, пов’язаних із запитами для тривимірних зображень, включаючи операції для зміни кута огляду тривимірних зображень.


Інструмент Sequence (Послідовність) дозволяє зобразити послідовності однобуквених і трибуквених пептидів, молекул дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) і рибонуклеїнової кислоти (РНК), перетворити текст у буфері для обміну даними у форматах FASTA, Swiss-Prot, PDB або EMBL (у послідовності), які важливі з погляду інформації про хімічні властивості.

Список виробників редакторів хімічних формул на сьогодні досить великий. Зокрема, є редактор від корпорації Microsoft, яка випустила перший реліз вбудовуваного в Microsoft Office Word хімічного редактора (Chemistry Add-in for Word). Проте можливості цього редактора куди скромніші за можливості хімічних редакторів ISIS Draw та Symyx.

Отже, якщо заявка складена на паперовому носії й містить хімічні формули, то, яким би не був хімічний редактор, важливо, щоб зображення формул були контрастними – мали чорний колір на білому папері. Застосування іншого кольору в цьому випадку не рекомендується. Якщо заявка готується для електронного подання, рекомендуємо використовувати редактор ISIS Draw або Symyx. Дотримання вищезгаданих рекомендацій допоможе працівникам ДП "УІПВ" зменшити витрати часу на обробку документів заявки й підвищити якість розпізнаного документа.

Список літератури

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель" від 22.01.2001 № 22.
 2. Appendix R Patent Rules. Title 37 – Code of Federal Regulations Patents, Trademarks, and Copyrights. § 1.52 Language, paper, writing, margins, compact disc specifications. Page 49. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated rules.pdf.
 3. ST.22/ Рекомендації щодо оформлення заявок на патенти, спрямовані на полегшення оптичного розпізнавання символів (ОРС). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rupto.ru/norm doc/sod/norm doc/st vois/ 03_22_01.pdf.
 4. The Unicode Consortium. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.unicode.org.
 5. Спосіб стабілізації реактивної потужності синхронного генератора шляхом слідкуючого корегування його напруги збудження. Патент України на корисну модель № 56989/ Рябенький Володимир Михайлович; Ушкаренко Олександр Олегович; Білоконь Олександра Леонідівна (Україна), № u201005973. Заявлене 18.05.2010, опубл. 10.02.2011, бюл. № 3. 
 6. 4,7-дигідро-3-арил-4,4‘-діоксо-9-карбамідотіопірано-1,2,3- триазолопіримідини і спосіб їх одержання. Патент України на винахід № 94674/ Гладков Євгеній Станіславович; Сірко Світлана Миколаївна; Десенко Сергій Михайлович; Афанасіаді Людмила Михайлівна (Україна), № a201005652, заявлене 11.05.2011, опубл. 25.05.2011, бюл. № 25.05.2011, пріоритет EP 0 267 607 A1, 18.05.1988, EP 0 267 607 A1, 18.05.1988, SU 575031, 30.09.1977.


Статті та матеріали заходів >>  Підготовка матеріалів заявок
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2019 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies