проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 

 

 

 

Урядова "гаряча лінія"

ІДС "Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг"


На веб-сайті Укрпатенту в розділі “Бази даних, інформаційно-довідкові системи, патентно-інформаційні продукти на оптичних носіях інформації”, підрозділ “Інформаційно-довідкові системи (ІДС). Промислові зразки”, та в розділі “Патентно-інформаційні фонди”, підрозділ “Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності. Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ)”, розміщено нову ІДС для МКПЗ.

 

До уваги заявників, власників охоронних документів, їхніх представників та всіх зацікавлених осіб! З 02 липня 2018 року змінюються реквізити бюджетних рахунків для зарахування платежів за надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності. Актуальна інформація у розділі «Збори та держмито» за посиланням http://www.uipv.org/ua/rba.html «Оплата державного мита та адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності».

 
 
[30.07.2012]  Наші публікації 
 

Мосов С.П.
Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор військових наук, професор,
заступник директора Державного підприємства "Український
інститут промислової власності"
з інформаційно-технічного забезпечення експертизи

Відповідність системи менеджменту якості
міжнародному стандарту ISO 9001:2008 – першочергове завдання ДП "УІПВ"

Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (ДП "УІПВ") – єдиний в Україні заклад для розгляду та проведення експертизи заявок на об’єкти промислової власності (ОПВ). Головними завданнями ДП "УІПВ" є надання конкурентоспроможних і високоякісних послуг щодо набуття прав на ОПВ, підвищення ефективності своєї діяльності та задоволення потреб заявників. Розуміючи високу відповідальність за виконання покладених на ДП "УІПВ" завдань, керівництво приділяє велику увагу питанню забезпечення та підвищення якості роботи закладу експертизи.

Завдяки послідовній і наполегливій праці всього колективу ДП "УІПВ" сьогодні можна відзначити такі досягнення підприємства:

- значне зростання функціональних і технічних ресурсів ДП "УІПВ", що дозволяє проводити експертизу заявок на ОПВ (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, топографії інтегральних мікросхем, зазначення походження товарів тощо) на відповідність умовам надання правової охорони на рівні, який відповідає міжнародним стандартам;
- залучення для проведення пошуку й експертизи спеціалістів, які мають найвищий рівень фахової підготовки, належну освіту й постійно вдосконалюють свій професійний рівень, беручи участь як у міжнародних, так і в національних навчальних програмах;
- значне розширення й модернізування системи автоматизації діловодства за заявками на ОПВ;
- створення сучасного інформаційно-довідкового фонду експертизи, який постійно оновлюється та дозволяє здійснювати повнотекстовий пошук за допомогою єдиного запиту в надзвичайно великому обсязі інформації, тощо.
Делегація Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), яка, перебуваючи з візитом в Україні в другій половині вересня 2011 року, відвідала ДП "УІПВ", після ознайомлення з робочими процесами в його підрозділах (зокрема, у частині зовнішнього та внутрішнього контролю якості проведення експертизи заявок на ОПВ) відзначила високий фаховий і технічний рівень українського закладу експертизи. Приємно вразила представників ВОІВ сучасна ефективна система патентної процедури, чіткий механізм управління системою якості й заходів внутрішнього контролю, а також висококваліфікований штат патентних експертів, які володіють трьома та більше мовами.

Усе це дає підстави українському закладу експертизи претендувати на набуття статусів Міжнародного пошукового органу (МПО) та Органу міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ) відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ), адміністративні функції якого виконує ВОІВ.

Проте організація комплексу робіт з підготовки до набуття ДП "УІПВ" в перспективі статусів МПО та ОМПЕ – масштабний і трудомісткий проект, який охоплює широке коло питань і потребує ґрунтовних дослідницьких робіт, у тому числі ознайомлення з досвідом зарубіжних патентних відомств, які вже набули таких статусів і функціонують як МПО та ОМПЕ.

Слід відзначити, що однією з вимог щодо отримання статусів МПО та ОМПЕ є наявність ефективної системи менеджменту якості (СМЯ).

Аналіз діяльності 17 зарубіжних патентних відомств, які мають статуси МПО та ОМПЕ, показав, що впроваджені ними СМЯ відповідають не тільки вимогам, встановленим главою 21 частини VII Настанови з міжнародного пошуку та попередньої експертизи за процедурою РСТ, але й міжнародному стандарту ISO 9001:2008. Зокрема, сертифікат відповідності своїх СМЯ вимогам ISO 9001:2008 мають патентні відомства Австралії, США, ЄПВ, Канади, Ізраїлю, Іспанії, Фінляндії, Швеції, а також міждержавний патентний орган Норвегії, Данії, Ісландії. Що ж до СМЯ патентних відомств Кореї, Російської Федерації та Японії, то вони адаптовані до вимог ISO9001:2008.

Вищезгаданий стандарт використовується для побудови СМЯ, оскільки його вимоги поширюються на всю систему управління якістю та запроваджують системний підхід до діяльності організації, який забезпечує застосування в її межах системи процесів разом з їх визначенням і взаємодією, а також управління ними під час розроблення, упровадження та поліпшення результативності СМЯ для підвищення задоволеності замовника виконанням його вимог.

Слід також зазначити, що вимоги до якості проведення пошуку, встановлені новою редакцією глави 21 частини VII Настанови з міжнародного пошуку та попередньої експертизи за процедурою РСТ, яка набрала чинності з листопада 2011 року, у повному обсязі відповідають головним вимогам ISO 9001:2008 (відповідальність та зобов’язання керівництва щодо розвитку та постійного поліпшення СМЯ, наявність настанови щодо якості, політики у сфері якості, документованих процедур СМЯ, внутрішнього аудиту СМЯ тощо).

Крім того, отримання організацією сертифікату відповідності СМЯ вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 внаслідок проведення зовнішнього сертифікаційного аудиту незалежним акредитованим органом із сертифікації є підтвердженням факту (і чітким сигналом про цей факт для міжнародної спільноти), що рівень послуг, які надаються цією організацією, повністю відповідає міжнародним стандартам і свідчить про їх високу якість.

Варто зауважити, що структура СМЯ ДП "УІПВ" у цілому відповідає вимогам ВОІВ та ISO 9001:2008. Зокрема, СМЯ ДП "УІПВ" встановлює основні вимоги до ресурсів, адміністративних процедур, зворотного зв’язку та комунікаційних каналів, визначає відповідальність, повноваження й взаємодію персоналу в СМЯ, які визначені та документально оформлені в положеннях про підрозділи, документованих процедурах і посадових інструкціях. Проте за результатами проведеного в червні цього року діагностичного аудиту встановлено, що для повної відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 українському відомству необхідно формалізувати деякі процедури.
Тож зараз ДП "УІПВ" проводить роботу щодо приведення СМЯ у відповідність до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та готується до сертифікаційного аудиту.

У травні цього року в ДП "УІПВ" була створена Координаційна рада з якості. Відповідно до Положення про Координаційну раду з якості, вона є постійно діючим дорадчим колегіальним органом при директорі, на який покладені функції з упровадження та вдосконалення СМЯ.

Протягом червня було проведене навчання в галузі системи менеджменту якості для працівників ДП "УІПВ", які призначені відповідальними за впровадження СМЯ в підрозділах підприємства. Ці працівники пройшли ґрунтовну підготовку з питань проведення внутрішнього аудиту, за результатами якої було проведено тестування для перевірки отриманих ними знань.

Нині готується редакція Настанови щодо якості, удосконалюються та приводяться у відповідність до міжнародного стандарту ISO 9001:2008 деякі необхідні процедури й методики СМЯ. Ідеться передусім про моніторинг процесів СМЯ, управління записами СМЯ та проведення внутрішніх аудитів.

Низці вимог стандарту ISO 9001:2008 СМЯ ДП "УІПВ" повністю відповідає. З-поміж них, зокрема, такі:

- управління документацією та документообіг;
- орієнтація на замовника;
- відповідальність та повноваження;
- управління ресурсами;
- компетентність, обізнаність і навчання;
- інфраструктура;
- управління процесами виробництва та надання послуг;
- ідентифікація та простежуваність.

Упровадження сучасної системи менеджменту якості та усвідомлення своєї ролі в ній усіма працівниками ДП "УІПВ", безперервний глибокий аналіз даних про функціонування СМЯ на всіх рівнях, обов’язкова реєстрація та аналіз причин усіх невідповідностей, претензій, побажань і вимог зацікавлених сторін щодо СМЯ та своєчасне впровадження у зв’язку з цими причинами результативних коригувальних і запобіжних заходів стануть надійною гарантією реалізації основної мети ДП "УІПВ" – забезпечення набуття прав на ОПВ на рівні, що відповідає міжнародним нормам і стандартам.

 

ПовернутисяГоловна сторінка
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2018 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies