проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 

 

 

 

Урядова "гаряча лінія"

ІДС "Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг"


УДК: 347.772
Меркулова О.В.

Головний експерт відділу формальної експертизи
заявок на знаки для товарів та послуг
Державне підприємство "Український інститут промислової
власності"

ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ ФОРМАЛЬНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ ПЕРЕЛІКУ
ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ І АНАЛІЗ ПОШИРЕНИХ ПОМИЛОК

Розглянуто існуючі вимоги до переліку товарів та послуг. Проаналізовано практику розгляду переліку товарів та послуг при проведенні формальної експертизи заявки на знаки для товарів та послуг. Розглянуто помилки, що допускаються при складанні переліку, та надано рекомендації щодо їх уникнення.
Ключові слова: заявка на знак для товарів та послуг, перелік товарів та послуг, міжнародна класифікація товарів та послуг, формальна експертиза заявки.

Рассмотрены существующие требования к перечню товаров и услуг. Проанализирована практика рассмотрения перечня товаров и услуг при проведении формальной экспертизы заявки на знаки для товаров и услуг. Рассмотрены ошибки, допускаемые при составлении перечня, и даны рекомендации для их избежания.
Ключевые слова: заявка на знак для товаров и услуг, перечень товаров и услуг, международная классификация товаров и услуг, формальная экспертиза заявки.

The existing requirements for the list of goods and services. Analyzed the practice of the list of goods and services during the formal examination of an application for trademarks and service. Considered an error that allowed in the preparation of the list, and recommendations for their avoidance.
Keywords: application to sign for goods and services, list of goods and services, the international classification of goods and services, formal examination of application.

Перелік товарів та послуг є однією з основних складових заявки на знак для товарів і послуг. Відповідно до статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (далі – Закон) "обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг" [1]. Інколи заявники не усвідомлюють важливості коректного складання переліку товарів та послуг і не приділяють цьому достатньо уваги. Це може призвести до того, що після отримання свідоцтва підприємець звертає увагу на невідповідність виду його діяльності зазначеним товарам (послугам). Також слід зазначити, що помилки, яких припускається заявник під час складання переліку, тягнуть за собою збільшення строків розгляду заявки та додаткові грошові витрати.

Практика проведення формальної експертизи заявок на знаки для товарів і послуг показує, що близько третини заявок затримуються на стадії формальної експертизи, оскільки заявнику надсилаються повідомлення про необхідність надання додаткових матеріалів. І більшість зазначених повідомлень стосується переліку товарів та послуг. Це говорить про недостатню увагу та обізнаність заявників стосовно правил складання переліку.

Відверто кажучи, є лише декілька джерел, з яких заявник може дізнатися про правила складання переліку товарів та послуг. Чинні нормативно-правові акти, які стосуються складання переліку товарів та послуг, обмежуються вимогою щодо його згрупування за Міжнародною класифікацією товарів та послуг (далі – МКТП) [1] та використаних у ньому термінів, які повинні бути достатньо зрозумілими та давати можливість віднести їх до відповідних класів МКТП [2]. Принципи віднесення товарів чи послуг до певних класів освітлені в Настановах для користувачів та Загальних заувагах, зазначених у МКТП. Також поради щодо складання переліку товарів та послуг викладені в практичному посібнику "Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг" (далі – Практичний посібник).

Необхідно акцентувати увагу заявників на тому, що, по-перше, оскільки перелік товарів та послуг визначає обсяг правової охорони знака, то терміни, які використовуються під час його складання, не повинні мати неоднозначного тлумачення. По-друге, враховуючи те, що знак ідентифікує товари (послуги), то застосовані формулювання мають бути зрозумілими широкому колу людей.Також зазначені формулювання мають давати можливість провести порівняльний аналіз на стадії проведення кваліфікаційної експертизи.

На найпоширеніші помилки складання переліку вже зверталася увага в Практичному посібнику, але вони залишаються актуальними й досі, тому потребують додаткового роз’яснення.

Розглянемо деякі помилки, яких припускаються заявники, складаючи перелік товарів і послуг. З-поміж них, зокрема, такі:

 • включення до переліку занадто широкого за змістом терміну. Наприклад, термін "фільтри". Відповідно до словників "фільтр – Пристрій, прилад або речовина для очищення рідини, газу тощо від непотрібних домішок. || Пристрій, що пропускає або затримує електричні струми, електромагнітні або звукові хвилі певної частоти і т. ін." [3], тобто цей термін не дає можливості уявити конкретний товар і не дозволяє віднести його до конкретного класу, що унеможливлює проведення порівняльного аналізу на етапі кваліфікаційної експертизи. Цей термін може означати як "фільтри (цідила) сигаретні", так і "фільтри для ультрафіолетового проміння (фотографія)", які згідно з МКТП належать до різних класів. Тому після проведення формальної експертизи заявнику буде надіслано повідомлення про необхідність конкретизувати зазначений термін;
 • включення до переліку незрозумілого (некоректного) формулювання. Наприклад, формулювання "надання доступу до телевізорів" не дає можливості зрозуміти, які послуги надає заявник, і експерт формальної експертизи повинен надіслати повідомлення про необхідність редагування та пояснення зазначеного формулювання. Необхідно звернути увагу на те, що в разі ненадходження відповіді від заявника вищенаведене формулювання буде вилучено з переліку як таке, що не дає можливості віднести його до певного класу МКТП;
 • включення до переліку послуг діяльності з роздрібної та оптової торгівлі, реалізації товарів. Згідно з рекомендаціями Міжнародного бюро ВОІВ торгівля (реалізація товарів, оптово-роздрібний продаж, збут товарів тощо) не є послугою, а є сферою діяльності та однією з функцій знака для товарів і послуг. У Практичному посібнику з цього приводу зазначено: «Жодна редакція МКТП не має рубрики "реалізація товарів" як послуги, тому що за міжнародними нормами така назва вважається неточним терміном і визнається як сфера використання знака» [4; 26]. Правова охорона знака може бути надана щодо послуг, зазначених у МКТП й пов’язаних з торгівлею. Для особи, яка займається перепродажем товарів виробника або є посередником між виробником товарів і покупцем, МКТП передбачено в 35 класі послуги "сприяння продажеві (посередництво)", "представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу", "послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам)". Також відповідно до Пояснювальних приміток до 35 класу МКТП в 35 класі прийнятним є таке формулювання: "розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, товарів (можливо зазначити асортимент товарів) для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів (з обов’язковим зазначенням характеру послуг торгівлі та сектору ринку)". Детальна та повна інформація щодо цього питання розкрита в Посібнику [4; 25 – 27];
 • включення до переліку послуг формулювання "виготовляння (товарів)". Слід звернути увагу на те, що в цьому випадку знак можна вважати знаком для послуг тільки тоді, коли обробляння чи перетворювання об’єктів здійснюють для іншої особи. У разі, коли об’єкт або речовину пропонує на продаж особа, яка його виробила (обробила), знак є знаком товару [5]. Наприклад, у разі зазначення формулювання "виготовляння одягу" в 25 класі товарів термін "виготовляння" є зайвим, тому що клас товарів уже передбачає саме виробництво товарів. А зазначення цього формулювання в класі послуг можливе лише в разі виготовляння одягу на замовлення (тобто надаючи послугу з переробки), як "виготовляння одягу на замову" (послуга "шиття одягу"); 
 • некоректний переклад з іноземних мов. Наприклад, зазначення в 3 класі формулювання "кошти для догляду за взуттям" є некоректним перекладом з російської мови формулювання "средства для ухода за обувью". Відповідно до словників термін "кошти" має таке визначення: "1) Гроші, капітал, матеріальні цінності. 2) Те саме, що витрати; видатки. 3) коштом. За чийсь рахунок, за чиї-небудь гроші. Використовуючи що-небудь; за рахунок чогось. 4) Забезпечення, постачання" [3], тобто зазначене формулювання є некоректним і експертизою буде надісланоповідомлення про необхідність редагування зазначеного формулювання;
 • включення до переліку послуг виду діяльності, спрямованої на задоволення своїх потреб. Наприклад, "участь в організації благодійних фондів" або "діяльність у сфері виробництва газованих вод". Необхідно звернути увагу на те, що для цілей реєстрації знаків послугою вважається дія, яка є результатом діяльності, направленої на задоволення потреб іншої особи. Також у перелік послуг не потрібно включати дії, спрямовані на задоволення потреб самого заявника (рекламування, перевезення та пакування своїх товарів тощо). Такі дії є правом на використання знака, що випливає із свідоцтва, оскільки згідно із статтею 16 Закону "використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет" [1]. Після проведення формальної експертизи заявнику буде запропоновано вилучити такі формулювання з переліку послуг;
 • застосування невизначених термінів: "деякі", "різні", "наприклад", "та інші". Наприклад: "будування та інші послуги". Такі формулювання є невизначеними й можуть включати в себе послуги (товари) інших класів, тому для визначення обсягу прав експерт формальної експертизи надішле заявнику повідомлення про необхідність надання переліку конкретних послуг (товарів), що заявляються на реєстрацію. Необхідно звернути увагу на те, що в разі ненадходження відповіді від заявника частину формулювання, яка є невизначеною, буде вилучено, тобто вищенаведене формулювання буде викладено як "будування";
 • включення до переліку формулювань із зазначенням характеристик, що ідентифікують конкретний товар. Наприклад, «обкладинка "справа"» чи "труби неметалеві завдовжки 3 м". Складаючи перелік товарів, не слід вказувати спеціальні назви (типу "Мрія"), назви виробників товарів, місць походження товарів та інших характеристик, що ідентифікують конкретний товар (габарити виробів, номери стандартів, артикули тощо). Застосовування в переліку товарів і/або послуг таких зазначень може призвести до порушення прав інших осіб;
 • використання під час складання переліку застарілої редакції МКТП. Періодично Комітет експертів, передбачений Ніццькою угодою, вирішує питання щодо всіх змін Класифікації, зокрема переміщування товарів і послуг з одних класів до інших, оновлювання абеткових переліків і додавання потрібних пояснювальних приміток. Внаслідок перегляду Класифікації викладення товарів і послуг багатьох класів зазнає змін, пов’язаних з виправленнями перекладу назв товарів і послуг з англійської мови, деякі з назв переносяться до інших класів. Наразі діє 10-а Редакція МКТП, яка набрала чинності 1 січні 2012 року. Слід звернути увагу на те, що заявник, використовуючи більш ранню редакцію МКТП, може вказати формулювання, які відповідно до чинної редакції МКТП належать до інших класів. Наприклад, заявник, використовуючи 8-у редакцію МКТП, може зазначити товар "ігрові карти" в 16 класі, який відповідно до діючої 10-ї редакції МКТП належить до 28 класу, і тому цей товар буде перенесено до відповідного класу (за умови сплати збору за виникнення додаткового класу) або вилучено з переліку.

Для уникнення багатьох із зазначених помилок заявнику під час складання переліку необхідно користуватися чинною україномовною редакцією МКТП та перед подачею документів на реєстрацію знака для товарів і послуг уважно перечитати перелік товарів та послуг, який додається до заявки.

Хочеться зазначити, що, на мою думку, необхідно більше звертати увагу заявників на важливість коректного складання переліку, доводячи інформаційні матеріали та методологічні рекомендації для заявників щодоскладання переліку товарів і послуг до широкого кола користувачів та включаючи їх до інформаційних систем з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг.

Список літератури:

 1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг// Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII [Із змінами, внесеними згідно із Законами від 16.06.99 № 751-XIV (751-14), ВВР, 1999, № 32, ст. 266; від 21.12.2000, № 2188-III (2188-14), ВВР, 2001, № 8, ст. 37; від 15.11.2001 № 2783-III (2783-14), ВВР, 2002, № 7, ст. 51; від 10.01.2002, № 2921-III (2921-14), ВВР, 2002, № 16, ст. 114; від 04.07.2002 № 34-IV (34-15), ВВР, 2002, № 35, ст. 256; від 15.05.2003 № 762-IV (762-15), ВВР, 2003, № 30, ст. 247; від 22.05.2003 № 850-IV (850-15), ВВР, 2003, № 35, ст. 271; від 10.04.2008 № 254-VI (254-17), ВВР, 2008, № 23, ст.217 ].
 2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг// Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, у редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812. 
 3. Великий тлумачний словником української мови/ Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003. – 1440 с.
 4. Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [Текст]: практ. посіб. / уклад. О.Д. Лєвічева, С.Т. Кривошей; МОН України. Державний департамент інтелектуальної власності. – К.: [б.в.], 2007. – 39 с. – (Серія "Інтелектуальна власність в Україні"). – ISBN 978-966- 8381-31-7.
 5. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Десята редакція (МКТП-10)// http://base.ukrpatent.org/mktp10/.


Статті та матеріали заходів >>  Практика розгляду формальною експертизою переліку товарів та послуг і аналіз поширених помилок
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2019 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies