проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин


Мосов С.П.
Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор військових наук, професор,
заступник директора Державного підприємства "Український
інститут промислової власності"
з інформаційно-технічного забезпечення експертизи

Концепція розвитку інформаційно-технічного забезпечення основних
видів діяльності Державного підприємства "Український інститут промислової власності" на 2013 – 2015 роки – новий крок на шляху
якісної реалізації пріоритетних напрямів

Багато хто із сучасних вчених і провідних фахівців визначає нинішні зміни, пов’язані з активним створенням і впровадженням інформаційних технологій, як черговий етап науково-технічної революції, яка радикально змінює весь технологічний базис суспільного виробництва.

І з таким баченням можна тільки погодитися. Найкращим підтвердженням цього є діяльність нашого Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – ДП "УІПВ"), спрямована, зокрема, на активне впровадження сучасних інформаційних технологій у виробничі процеси експертизи заявок на об’єкти промислової власності (далі – ОПВ). Сьогодні ДП "УІПВ" – досить потужний науково-виробничий заклад експертизи, який на передових наукових засадах упевнено освоює сучасні інформаційні технології світового масштабу.

За останнє десятиліття створені та впроваджені окремі технологічні автоматизовані системи, бази даних, інформаційно-довідкові системи. Це досить успішні кроки, зроблені в межах двох раніше розроблених концепцій у напрямі автоматизації технологічних процесів.

Кількість використовуваних у ДП "УІПВ" різноманітних програмно-технічних комплексів і автоматизованих систем, як показує аналіз, за останні роки поступово зростає й уже вимагає їх якісної інтеграції на системних засадах у новий і високоефективний сучасний інструментарій, який повинен забезпечувати не тільки проведення експертизи заявок на ОПВ на рівні світових вимог, але і якісну реалізацію інших основних видів діяльності підприємства. Потреба в такому кроці стала причинною основою для переходу до розробки принципово нової концепції – Концепції розвитку інформаційно-технічного забезпечення основних видів діяльності Державного підприємства "Український інститут промислової власності" на 2013 – 2015 роки (далі – Концепція).

Необхідність розробки Концепції зумовлена також зростанням вимог до якості проведення експертизи заявок на ОПВ; до оперативності та якості надання інформаційних послуг й обслуговування заявників на етапі подачі ними заявок на ОПВ, а також під час проведення експертизи; до продуктивності праці фахівців ДП "УІПВ" в умовах переходу до впровадження електронного документообігу; до визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку інформаційних технологій в умовах забезпечення високої якості проведення експертизи заявок на ОПВ та її результатів.

Ще однією важливою причиною розробки Концепції стало прагнення до набуття статусів Міжнародного пошукового органу (МПО) та Органу міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ).

Розроблена фахівцями ДП "УІПВ" в період із січня по червень 2012 року Концепція охоплює чотири основні напрями: технологічний, технічний, інформаційний і кадровий. У рамках технологічного напряму обґрунтовані засади подальшого розвитку автоматизованих систем, баз даних та інформаційних технологій, які забезпечують здійснення основних видів діяльності в ДП "УІПВ" відповідно до його статутних завдань. Технічний і кадровий напрями базуються на визначенні необхідності й достатності відповідного забезпечення для реалізації основних видів діяльності закладу експертизи. Інформаційний напрям ґрунтується на заходах удосконалення патентно-інформаційного й інформаційного забезпечення основних видів діяльності підприємства.

В основу розробки Концепції покладено вісім принципів: принцип інформаційної підтримки, принцип технічної підтримки розвитку інформаційної інфраструктури, принцип технологічної безпеки, принцип автоматизованого контролю функціонування систем, принцип нормативно-правової гармонізації, принцип кадрової достатності, принцип технічного забезпечення якості експертизи й принцип інформаційної безпеки. Зазначені базові принципи стали теоретичною платформою для обґрунтування основних напрямів і завдань розвитку інформаційно-технічного забезпечення, науково-технічної та технологічної інтеграції.

Реалізація положень Концепції протягом трьох років (2013 – 2015 роки) забезпечить:

 • перехід до структурної самоорганізації використовуваних програмно-технічних комплексів і автоматизованих систем у рамках цілеспрямованого створення на базі сучасних безпаперових технологій повноцінних та зручних для користувачів електронних документів, що використовуватимуться як під час забезпечення технологічних процесів (від реєстрації заявки на ОПВ й до формування кінцевого документа за результатами проведення експертизи), так і в ході підготовки необхідних комплектів документів безпосередньо заявниками;
 • завершення циклу створення безпаперових технологій і перехід до електронного документа в межах ДП "УІПВ" та Державної служби інтелектуальної власності України з поступовою інтеграцією в загальнодержавну систему електронного документообігу в середовищі розгалуженої інформаційної системи "Електронний документообіг";
 • створення надійного онлайнового зворотного інформаційного зв’язку ДП "УІПВ" в середовищі всесвітньої мережі Інтернет, у першу чергу з вітчизняними й іноземними заявниками та користувачами;
 • упровадження новітніх інтегрованих технологій забезпечення та контролю проведення експертизи заявок на ОПВ й надання послуг з обов’язковим урахуванням вимог українських, європейських і світових стандартів якості;
 • створення потужного патентно-інформаційного середовища для всебічної підтримки наукових працівників, винахідників, раціоналізаторів, а також інших представників творчої інтелектуальної діяльності, дієвим кроком чого вважається створення Цифрової патентної бібліотеки, перша черга якої вже функціонує в режимі дослідної експлуатації;
 • удосконалення процедур програмно-технічного забезпечення пошуку й експертизи в межах витрати часу згідно з установленими нормами виробітку та з дотриманням належної якості цих робіт в умовах швидкого зростання обсягів патентної та іншої науково-технічної інформації;
 • уникнення грубих помилок під час проведення пошуку – гарантування очікуваної повноти та якості пошукових робіт;
 • розв’язання мовної проблеми у процесі здійснення пошуку та проведення експертизи заявок на ОПВ;
 • уникнення помилок під час звітування та розширення можливостей автоматизованих систем щодо статистичного аналізу й прогнозування роботи структурних підрозділів ДП "УІПВ";
 • виконання вимог у контексті набуття ДП "УІПВ" статусів МПО та ОМПЕ стосовно системи контролю якості, покращення якості експертизи, спрощення розробки запобіжних заходів, рекомендацій, аналізу узагальненої та статистичної інформації;
 • можливість збору інформації, отриманої від користувачів, для встановлення зворотного зв’язку з метою оперативного реагування на недоліки у функціонуванні ДП "УІПВ";
 • прискорення виконання окремих не інтелектуальних операцій збору та обробки даних;
 • підвищення рівня та якості контролю, а також виконавської дисципліни;
 • скорочення трудовитрат діловодства шляхом удосконалення електронного документообігу в усіх технологічних системах;
 • підвищення оперативності забезпечення інформаційних потреб користувачів шляхом розвитку систем онлайнового доступу до патентно-інформаційних ресурсів ДП "УІПВ";
 • переведення зовнішнього документообігу із заявниками в електронну форму взаємодії;
 • підвищення рівня захищеності інформаційної системи ДП "УІПВ" від внутрішнього та зовнішнього несанкціонованого втручання;
 • підвищення фахового рівня працівників ДП "УІПВ".

Підводячи підсумок, треба наголосити на неминучості загального переходу у найближчому майбутньому до безпаперових технологій. Такий перехід як реалізація однієї з вимог інформаційного суспільства вимагає послідовної структурної адаптації ДП "УІПВ", яка полягає в поступовій оптимізації структури підприємства відповідно до ступеня автоматизації здійснюваних у його межах процесів і процедур, виконання яких є завданням, покладеним на ДП "УІПВ" державою.

Подальшим якісно новим кроком у розвитку ДП "УІПВ" має стати інтелектуалізація діяльності експертів з використанням сучасних технологій "штучного інтелекту".Статті та матеріали заходів >>  Концепція розвитку інформаційно-технічного забезпечення основних видів діяльності ДП \"УІПВ\" на 2013–2015 роки – новий крок на шляху якісної реалізації пріоритетних напрямів
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2019 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies