проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин


Знаки для товарів і послуг 

1. Як одержати свідоцтво України на знак для товарів і послуг?

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі – знак) в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон).

Знак – позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі – Реєстр), і засвідчується свідоцтвом з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки й продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки № 10 від 10.01.2002 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 64/6352 від 28.01.2002.

Після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 – 3 статті 18 Закону ніхто іншій, крім колишнього власника, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років.

Вгору

2. Які умови надання правової охорони знака?

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі й на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Вгору

3. Які позначення не можуть одержати правову охорону?

Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
 • офіційні назви держав;
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
 • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
 • нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу держави, символіка якої використовується як елемент знака, або компетентного органу власника (зокрема міжнародних міжурядових організацій).

Компетентним органом щодо назви держави "Україна" є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, яке містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг – постійно діючий орган Мінекономрозвитку.

Також не можуть одержати правову охорону, але можуть бути внесені до знака як елементи, які не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака, такі позначення:

 • ті, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
 • ті, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
 • ті, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими в разі використання їх по відношенню до зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце та час виготовлення чи збуту товарів чи надання послуг;
 • ті, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами й термінами.

Не можуть одержати правову охорону такі позначення:

 • ті, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
 • ті, які відображають лише форму, зумовлену природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати:

 • із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
 • із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;
 • з фірмовими найменуваннями, які відомі в Україні й належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Мінекономрозвитку заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
 • з кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), які охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;
 • із знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

 • промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
 • назви відомих в Україні творів науки, літератури й мистецтва або цитати й персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
 • прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Вгору

4. Які права має власник свідоцтва України на знак для товарів і послуг?

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак, виключне право розпоряджатися правом на знак в порядку, встановленому статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та інші права, визначені цим Законом.

Права, які випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Вгору

5. Подання заявки

Вимоги до заявки встановлені статтею 7 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та виданими на його основі Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України № 72 від 20.08.97 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України за № 416/2220 від 22.09.1997 (далі – Правила).

Заявка подається до Установи особою, яка бажає одержати свідоцтво.
Заявка подається безпосередньо до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі – Укрпатент) – уповноваженого закладу експертизи – або надсилається поштою на його адресу: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

Подання заявки факсом або електронною поштою не передбачено. Зауважимо, що з 2015 року введено в експлуатацію - онлайн-систему електронного подання заявок на знаки для товарів і послуг.

За дорученням заявника заявка може подаватися через представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), зареєстрованого відповідно до Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.94 за № 545, або іншу довірену особу.

Реєстр зареєстрованих патентних повірених

Іноземні особи та особи без громадянства, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачене міжнародними угодами.

Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між Урядом України та Урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь, Азербайджанської Республіки та Грузії, фізичні та юридичні особи, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження в цих державах, мають право подавати заявки без залучення патентних повірених безпосередньо до Укрпатенту.

Якщо до складу заявників входить хоча б одна фізична особа, яка має постійне місце проживання на території України, чи юридична особа, яка має місцезнаходження на території України, то заявка може подаватися без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування в Україні.

Вгору

6. Заявка

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва. Заявка складається українською мовою й повинна стосуватися одного знака та містити:

Якщо заявник просить про охорону кольору чи поєднання кольорів як відрізняльної ознаки свого знака, то він повинен:

 • заявити про це та вказати в заяві колір чи поєднання кольорів;
 • подати в заявці кольорові зображення знака.


За подання заявки сплачується збір. Пунктом 8 статті 7 Закону встановлено, що документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом з заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки, відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року за № 1716 (далі – Порядок). Розмір збору за подання заявки на знак для товарів і послуг визначається відповідно до кодів 40100 та 40200 додатку до Порядку на підставі вмісту матеріалів заявки, одержаних Укрпатентом на дату її подання. Збір сплачується на Реквізити для сплати збору з зазначенням призначення платежу: «код збору 40100; за подання заявки на знак №m…», у разі якщо номер заявки не відомо, то зазначити знак або заявника.

(Розрахунок розміру збору).

Калькулятор розміру збору

Якщо заявка подається через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки додається видана заявником довіреність, яка засвідчує його (її) повноваження, з чітко зазначеним правом представника на подання заявки на знак для товарів та послуг від імені заявника.

Довіреність на представництво перед Установою та закладом експертизи має просту письмову форму і не потребує обов’язкового нотаріального посвідчення, окрім довіреностей виданих у порядку передоручення відповідно до статті 245 ЦКУ.

(вимоги до довіреності)

Якщо заявник бажає та має підстави скористатися правом пріоритету попередньої заявки, яка була подана в одній з країн-учасниць Паризької конвенції, то він повинен:

 • зазначити дату подання та номер попередньої заявки у заяві під кодами (310), (320), (330) або протягом трьох місяців від дати подання заявки до Укрпатенту надати заяву про пріоритет з посиланням на дату подання та номер попередньої заявки;
 • копію попередньої заявки та її переклад українською мовою.

Слід мати на увазі, що зображення знака за попередньою заявкою має відповідати зображенню знака, який заявляється.

Якщо заявник бажає та має підстави скористатися правом пріоритету знака, використаного в експонаті, показаному на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеній на території однієї з держав-учасниць Паризької конвенції, то він повинен разом із заявкою:

 • зазначити дату відкриття виставки у заяві під кодом (230) або протягом трьох місяців від дати подання заявки до Укрпатенту надати заяву про пріоритет з зазначенням дати відкриття виставки;
 • документ, який підтверджує показ експонатів з використанням заявленого знака на виставці, засвідчений її адміністрацією або оргкомітетом.

Об’єднання підприємств (асоціація, корпорація, консорціум, концерн тощо) або інше передбачене законом об’єднання осіб, уповноважене на подання заявки членами об’єднання, має право на реєстрацію колективного знака для товарів і послуг зі спільними характерними ознаками. Якщо торговельна марка заявляться кількома особами, то вона не є колективною. У такому випадку відповідне свідоцтво на торговельну марку належить кільком особам спільно.

Для полегшення складання документів заявки заявникам приводимо приклади оформлення документів:

-    приклад заповнення заяви (приклад 1, приклад 2);
-    приклад оформлення переліку товарів і послуг;
-    приклад оформлення додатку до заяви - зображення знака;
-    приклад оформлення довіреності;
-    приклад оформлення заявки з урахуванням виставки.

Вгору

7. Проведення експертизи заявки

Експертиза заявки проводиться відповідно до статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правил і складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті).

 

Додатково звертаємо Вашу увагу на те, що Ви можете самостійно відслідковувати стан діловодства за Вашою заявкою за допомогою Інформаційно-довідкової системи «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг».

 

Після проведення формальної експертизи, під час якої заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 Закону та встановлюється дата її подання, проводиться кваліфікаційна експертиза заявки, під час якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

 

Кінцеві результати експертизи заявки, яка не відкликана й не вважається такою, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Мінекономрозвитку. На підставі такого висновку Мінекономрозвитку приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення за заявкою надсилається заявнику.

 

На підставі рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва й збору за публікацію про його видачу відомості про видачу свідоцтва, визначені в установленому порядку, публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність". Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака.

 

Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Мінекономрозвитку здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відповідні відомості.

Вгору

8. Реєстрація знака в іноземних державах

Охорону знака в інших країнах можна одержати двома шляхами.

По-перше, можна подати заявку до відомства держави, у якій заявник бажає одержати охорону згідно із законом і правилами, які регламентують реєстрацію знака в країні подання.

По-друге, можна зареєструвати знак в іноземних державах згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків або Протоколом до цієї угоди. У цьому випадку заявка із зазначенням переліку країн, у яких заявник бажає одержати охорону, подається через Укрпатент.

Процедура подання міжнародної заявки  до Укрпатенту

Міжнародна заявка повинна містити такі документи:

 • супровідний лист;
 • заповнену та підписану заявником або його представником форму(ММ2)  рекомендовану МБ ВОІВ в двох примірниках;
 • зображення знака розміром 8х8 см;
 • документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки на міжнародну реєстрацію знака відповідно до «Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716
 • довіреність, якщо заявка подається і підписана представником;
 • заповнену та підписану форму  ММ18 у двох примірниках (у випадку зазначення США)

До міжнародної заявки може додаватись копія документа, що підтверджує сплату міжнародного мита, передбаченого статтею 8(2) Мадридської угоди, статтею 8(2) Протоколу, з урахуванням статті 8(7) Протоколу.

Міжнародна заявка складається французькою або англійською мовою. Відомості у міжнародній заявці повинні відповідати відомостям, зазначеним у базовій заявці або базовій реєстрації.

Перелік товарів і/або послуг повинен бути викладений відповідно до чинної на момент подання міжнародної заявки редакції МКТП.

При цьому, наведений у міжнародній заявці перелік товарів і/або послуг може містити частину товарів і/або послуг, наведених у базовій заявці (базовій реєстрації), проте він не повинен містити товарів і/або послуг, які виходять за межі переліку зазначених у базовій заявці (базовій реєстрації) товарів і/або послуг.

Ім’я або повне найменування, адреса місця проживання або місця знаходження заявника, адреса для листування, ім’я представника, якщо заявник має такого, зазначаються транслітерацією буквами латинського алфавіту з урахуванням фонетичних норм української мови відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Якщо заявником є юридична особа, то повне найменування та адреса місця знаходження заявника наводяться з повнотою і послідовністю відповідно до установчих документів, а транслітерація може бути замінена перекладом мовою міжнародної заявки.

 

Заявка на міжнародну реєстрацію може базуватись на двох і більше базових заявках і/або базових реєстраціях за умови, що:

 • вони стосуються того ж самого знака,
 • заявником або власником відповідної базової заявки та/або базової реєстрації є та сама особа (особи), яка подає міжнародну заявку;
 • зазначені у міжнародній заявці товари і/або послуги охоплюються переліком товарів і/або послуг відповідних базових заявок та/або базових реєстрацій.

Право на подання міжнародної заявки має будь-яка фізична або юридична особа, яка відповідає вимогам статті 1(3) Мадридської угоди або статті 2(1) Протоколу, а саме має в Україні справжнє і діюче промислове або торговельне підприємство, або місце проживання, або громадянство.

Міжнародна заявка може бути подана двома чи більше заявниками спільно за умови, що усі вони є власниками відповідної базової реєстрації або заявниками відповідної базової заявки та кожен з них має право на подання міжнародної заявки.

Подання міжнародної заявки на ім’я одного із заявників (власників), зазначених у базовій заявці (реєстрації), не допускається.

 

Міжнародне мито сплачується у швейцарських франках безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ:

(і) шляхом списання коштів з поточного рахунку, відкритого в Міжнародному бюро ВОІВ;

(іі) шляхом сплати на швейцарський поштовий чековий рахунок або на будь-який банківський рахунок Міжнародного бюро ВОІВ;

(ііі) кредитною картою, якщо, у випадку, коли зв'язок здійснюється через електронні засоби, як передбачено у Розділі 11 Адміністративної інструкції, Міжнародне бюро ВОІВ надало електронний інтерфейс для сплати в режимі он-лайн.

Міжнародне мито за проведення дій по міжнародній реєстрації можна перерахувати на банківський рахунок Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ):

WIPO (World Intellectual Property Organization)
No. CH51 0483 5048 7080 8100 0
Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70
Swift/BIC: CRESCHZZ80A
WIPO, chemin des Colombettes,
case postal 18, CH-1211
Genève 20
Switzerland

Обов`язково вказувати призначення платежу: "for international application of trademark based on national registration № ...." або "for international application of trademark based on national application № ....".


Порядок міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг

Після отримання необхідних документів Укрпатент перевіряє та засвідчує, що:

зображення знака відповідає тому вигляду, в якому воно наведене у базовому (національному) свідоцтві або у базовій (національній) заявці;

найменування і адреса заявника у міжнародній заявці відповідають найменуванню і адресі власника базового (національного) свідоцтва або заявника базової (національної) заявки;

перелік товарів і/або послуг міжнародної заявки не виходить за межі переліку товарів і/або послуг базового (національного) свідоцтва або базової (національної) заявки.

Після цього міжнародна заявка на реєстрацію знака надсилається до Міжнародного Бюро ВОІВ.

Дата міжнародної реєстрації встановлюється МБ ВОІВ за датою одержання міжнародної заявки Укрпатентом, за умови, що МБ ВОІВ одержало цю заявку протягом двох місяців від цієї дати.

Якщо міжнародна заявка одержана МБ ВОІВ після спливу цього строку, дата міжнародної реєстрації встановлюється за датою одержання цієї заявки МБ ВОІВ.

 

Міжнародне Бюро ВОІВ проводить формальну експертизу заявки, реєструє знак в Міжнародному реєстрі, публікує інформацію в офіційному бюлетені ВОІВ (WIPO Gazette of International Marks) і направляє власнику знака сертифікат про міжнародну реєстрацію знака. Також Міжнародне Бюро ВОІВ пересилає відповідні повідомлення всім країнам, що вказані в міжнародній заявці, та протягом 12 (в деяких випадках 18) місяців з дати цього повідомлення кожна країна проводить експертизу знака згідно з національним законодавством, підтверджуючи дію міжнародної реєстрації стосовно всіх товарів і/або послуг, або частини товарів і/або послуг, або повністю відмовляє в охороні. Зареєстровані знаки мають той самий юридичний статус, як і знаки, що подані та зареєстровані в країні за національною процедурою. 


Подальші дії з міжнародною реєстрацією

Після реєстрації знака в Міжнародному Реєстрі, міжнародну реєстрацію можна поширювати на інші країни Мадридської Системи. Для цього використовується заява на територіальне поширення міжнародної реєстрації знака за формою ММ4.

До заяви на територіальне поширення додаються: 

 • довіреність на ведення справ заявника за міжнародною заявкою, якщо змінився представник;
 • копія документа, що підтверджує сплату збору за подання заяви на територіальне поширення  міжнародної реєстрації знака;
 • може додаватися копія документа, що підтверджує сплату міжнародного мита за подання заявки на територіальне поширення  міжнародної реєстрації знака.

До Міжнародного реєстру можуть бути внесені зміни щодо міжнародної реєстрації

 • зміна власника (форма ММ5);
 • обмеження переліку товарів і послуг (форма ММ6);
 • відмова від охорони у деяких зазначених країнах (форма ММ7);
 • повне або часткове анулювання міжнародної реєстрації (форма ММ8);
 • зміна імені/назви або адреси власника або, якщо власником є юридична особа, зміна (або внесення) запису про організаційно-правову форму власника (форма MM9);
 • зміна імені /та або адреси представника (форма ММ 10);
 • продовження терміну дії міжнародної реєстрації (форма ММ11);
 • призначення представника (форма ММ12); та інші.

Всі форми (крім ММ2)  можна надсилати безпосередньо до МБ ВОІВ.

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ФОРМ

 

Залежність міжнародної реєстрації від базового знака

Міжнародна реєстрація залишається залежною від національної (базової) реєстрації або заявки протягом п`яти років з дати міжнародної реєстрації. Таким чином, міжнародна реєстрація знака втрачає силу, якщо протягом п’яти років національний знак, раніше зареєстрований, або поданий на реєстрацію в країні походження, анулюється. Відомство країни походження звертається до Міжнародного Бюро ВОІВ з вимогою виключити знак з Міжнародного реєстру. Після п`ятирічного строку міжнародна реєстрація стає незалежною від національного знаку.

Перетворення міжнародної реєстрації в національну заявку відповідно до статті 9quinquies Протоколу

Міжнародна реєстрація, виключена з Міжнародного реєстру відповідно до статті 6(4) Протоколу відносно усіх або частини товарів і послуг, дія якої поширювалась на територію України, може бути згідно зі статтею 9quinquies Протоколу перетворена в заявку на той самий знак.

Для перетворення міжнародної реєстрації в національну заявку на знак для товарів та послуг власником міжнародної реєстрації або його представником до Укрпатенту подається комплект документів, що повинен містити:

 • клопотання в довільній формі українською мовою про реєстрацію знака для товарів та послуг на підставі перетворення міжнародної реєстрації в національну заявку;
 • бланк нової заявки, оформлений відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та пп. 2.1 та 2.2 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, із зазначенням під кодом 646 відомостей про те, що заявка є перетвореною відповідно до статті 9quinquies Протоколу із міжнародної реєстрації, і номеру відповідної міжнародної реєстрації. Зауважимо, що перелік товарів і/або послуг, для яких реєструється знак, повинен охоплюватися переліком товарів і/або послуг міжнародної реєстрації (не виходити за межі переліку товарів і/або послуг міжнародної реєстрації), виключеної з Міжнародного реєстру;
 • копія повідомлення МБ ВОІВ про анулювання міжнародної реєстрації, одержаного власником відповідно до правила 22 Загальної інструкції до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та протоколу до цієї угоди».

За подання заявки необхідно сплатити збір згідно з пунктом 8 статті 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2004р. № 1716 (код збору 40100).

У разі, якщо зазначена заявка подана до Укрпатенту протягом трьох місяців від дати, на яку міжнародна реєстрація була виключена з Міжнародного реєстру (анульована),  дата подання такої заявки встановлюється за датою цієї міжнародної реєстрації або за датою внесення запису про територіальне поширення на територію України відповідно до статті 3ter(2) Протоколу. Якщо за такою міжнародною реєстрацією встановлено пріоритет, то за заявкою зберігається та ж сама дата пріоритету.

 

Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)

http://nice.ukrpatent.org/

Менеджер товарів і послуг Мадридської системи

https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=uk

Детальна інформація про торговельні марки, зареєстровані за Мадридською системою

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp

Калькулятор для підрахунку мита в режимі он-лайн

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp

Перелік держав-учасниць Мадридської системи:

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

Офіційні і додаткові форми, які видаються Міжнародним бюро ВОІВ

http://www.wipo.int/madrid/en/forms

 

- МАДРИДСЬКА УГОДА ПРО МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗНАКІВ

- ПРОТОКОЛ ДО МАДРИДСЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗНАКІВ

- АДМІНІСТРАТИВНА ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ МАДРИДСЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗНАКІВ ТА ПРОТОКОЛУ ДО НЕЇ (чинна з 1 січня 2008 року)

- ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ ДО МАДРИДСЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗНАКІВ ТА ПРОТОКОЛУ ДО ЦІЄЇ УГОДИ (чинна з 1 січня 2012 року)

- ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПРИМІТКИ СТОСОВНО ОФІЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАЯВКИ ММ2

- УМОВИ ЩОДО ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ЗАКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ У ВОІВ

 

 Вгору

9. Державне мито і збори

Перейти >>>

Вгору

Порядок визнання знака добре відомим в Україні

 Об'єкти промислової власності >>  Знаки для товарів і послуг
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2019 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies