проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин


М.Г. Монастирецький,
начальник відділення комп`ютеризації
та інформаційних технологій
Державного підприємства
"Український інститут промислової власності"

Упровадження сучасних інформаційних технологій
у Державному підприємстві "Український інститут промислової власності"

Микола МонастирецькийВагомими заходами, що сприяли значному поліпшенню основних показників роботи Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – ДП “УІПВ”), стали заходи, направлені на поетапне планове впровадження сучасних комп’ютерних засобів та передових інформаційних технологій. Такі кроки здійснюються відповідно до прийнятих програм розвитку Державної системи правової охорони інтелектуальної власності, концепцій та затверджених планів.

Реалізація вищезгаданих заходів дозволила значно розширити функціональні можливості сучасних автоматизованих систем, які використовуються для ведення діловодства за заявками на об’єкти промислової власності (далі – ОПВ), розробити й упровадити низку нових автоматизованих систем (далі – АС), баз даних (далі – БД) та автоматизованих робочих місць для здійснення процедур і функцій усіма підрозділами підприємства.

До основних досягнень у цьому напрямі слід віднести впровадження безпаперових інформаційних технологій у процеси діловодства за заявками та забезпечення якісно нового рівня автоматизації процедур і функцій експертизи.

З метою переходу до безпаперової технології обробки документів у ДП “УІПВ” була розроблена й упроваджена високопродуктивна технологія сканування, штрих-кодування всіх паперових документів (поточних та ретроспективних) і перетворення їх в електронний формат. Так вдалося вирішити задачу створення центрального електронного архіву документів (ЦЕАД) і зберігання повного електронного досьє за заявками на всі ОПВ. Станом на серпень 2012 року до БД ЦЕАД було завантажено понад 7,5 мільйонів електронних документів, а загальна ємність архіву документів сягнула 2 Тбайт.

Концептуальна ідея безпаперової технології обробки документів була втілена в АС “Винаходи” шляхом її модернізації за принципами електронного документообігу. Електронний технологічний документообіг у середовищі цієї системи об’єднав усі потоки документів у єдиному пункті реєстрації. Забезпечено введення, зберігання, ідентифікацію та доступ до кожного документа, функціональну маршрутизацію документів і контроль їх виконання, а також уніфікацію засобів формування, реєстрування та відправки вихідної кореспонденції заявникам. За аналогічними принципами розвиваються й АС “Знаки для товарів і послуг” та АС “Промислові зразки”.

Проведено інтеграцію ЦЕАД з усіма технологічними АС ДП “УІПВ”, розроблено та впроваджено механізми оперативного пошуку й доступу до необхідної інформації. Будь-який інформаційний елемент електронного архіву має зв’язок з відповідними електронними досьє заявок, що забезпечує його швидку ідентифікацію та пошук.

Реалізація зазначених заходів дозволяє експертам у процесі експертизи заявки відмовитися від використання паперових документів. Адже електронні копії всіх документів, представлені у форматі pdf, оперативно доступні безпосередньо з робочого місця експерта. Але розгляд та експертиза заявок супроводжуються взаємним обміном документами між закладом експертизи й заявниками. Тому повний перехід на безпаперову технологію потребує впровадження замкнутого циклу руху документів в електронному вигляді від заявників до ДП “УІПВ” та в зворотному напрямку – від ДП “УІПВ” до заявників.

Реалізація такої технології не можлива без створення засобів подання матеріалів заявок у формі електронних документів. Це завдання на початку останнього десятиріччя набуло надзвичайної актуальності в патентних відомствах розвинених країн. Не оминула така задача й ДП “УІПВ”. На її вирішення було спрямовано комплекс робіт з вивчення стандартів і рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності, проведення консультацій та обмін досвідом з Європейським патентним відомством, опрацювання результатів реалізації систем електронного подання заявок в американському та німецькому патентних відомствах. Результатом ужитих заходів стало розроблення в ДП “УІПВ” декількох версій системи електронного подання заявок.

Досвід, набутий у процесі створення й апробації попередніх версій, дозволив сформулювати вимоги до онлайнової системи електронного подання заявок із застосуванням електронного цифрового підпису, розробка та тестування якої були закінчені в середині 2010 року. До кінця 2010 року тривала експериментальна апробація системи, яка підтвердила коректність програмно-технічних рішень і можливість упровадження системи в експлуатацію. Таким чином, заявники та їх довірені особи отримали можливість дистанційного подання в електронному вигляді всіх матеріалів заявок до закладу експертизи через мережу Інтернет. Для забезпечення двостороннього електронного обміну документами система електронного подання заявок була доповнена сховищем електронних заявок. З 2012 року система подання електронних заявок експлуатується в режимі дослідних випробувань у відповідності з державними стандартами України.

Патентно-інформаційне забезпечення та вдосконалення пошукових засобів є одним з основних напрямів діяльності ДП “УІПВ”. Розвиток цього напряму здійснювався шляхом інтеграції патентно-інформаційних ресурсів та джерел непатентної літератури, створення ефективних пошукових механізмів і зручного інтерфейсу взаємодії. Так, ще 6-7 років тому для проведення пошуку використовувалися внутрішні БД ДП “УІПВ” та зарубіжні безкоштовні джерела патентної інформації. Внутрішньою БД національних заявок була БД АС “Винаходи”. Ця БД була неповною, і значна частина завантажених у неї заявок обмежувалася лише бібліографічними даними та формулами винаходів. Для пошуку в зарубіжних джерелах використовувалися колекції патентних БД, представлених на оптичних носіях (CD, DVD). У процесі пошукових робіт спеціалісти мали серйозні незручності, пов’язані з представленням даних у різних форматах, а також з неповнотою інформації. Якість БД, доступ до яких безкоштовно надавався через мережу Інтернет, також була невисокою.

Забезпечення високої якості експертизи заявок вимагало створення повноцінних і достовірних джерел патентної документації, а також зручних пошукових систем. Робота в цьому напрямі тривала всі попередні роки. У результаті сьогодні в ДП “УІПВ” є низка пошукових БД. Їх наповнення вивірене, а достовірність вмісту максимально можлива. Щоб спростити використання та підвищити швидкість пошуку, усі патентні БД, представлені на оптичних носіях (понад 13 тисяч дисків), конвертовані в єдину структуру електронної БД, яка зберігається в інформаційному сховищі. Для доступу та пошуку даних у патентних базах розроблений і впроваджений єдиний пошуковий портал, у якому реалізовані багатофункціональний пошуковий механізм та засоби перегляду інформації.

Важливою складовою розвитку автоматизованого діловодства, що ґрунтується на безпаперовій технології, стало створення електронного архіву фінансових документів. Його структурою передбачене накопичення та ведення електронних досьє первинних документів (як поточних, так і ретроспективних), що засвідчують здійснення фінансових операцій. Упроваджено інтегровану автоматизовану систему бухгалтерського обліку зборів за всі ОПВ. Ця система інтегрована із системою “клієнт-банк” і забезпечує автоматизований транспорт інформації про сплачені кошти заявниками або власниками безпосередньо в технологічні автоматизовані системи. Інтеграція цієї системи дозволила експертам відмовитися від очікування паперових квитанцій про сплату – тепер кожен з них може розпочати роботу над заявкою відразу.

З метою формування ринку інформаційних послуг ДП “УІПВ” займається створенням інтерактивних БД ОПВ та патентно-інформаційних ресурсів на оптичних носіях інформації. Так, на виконання Указу Президента України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” від 27 квітня 2001 року № 285/2001 та Програм розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні були реалізовані заходи щодо розвитку цього напряму: створено систему інтерактивних БД та інформаційно-довідкових систем з ОПВ.

На цей час через мережу Інтернет доступні 10 БД та 10 інформаційно-довідкових систем. БД включають відомості про всі зареєстровані об’єкти промисловості, а також про заявки, прийняті до розгляду. Одна група інформаційно-довідкових систем містить відомості про стан діловодства за заявками на ОПВ, інша являє собою електронні версії міжнародних класифікацій на ОПВ. Доступ до всіх БД та інформаційно-довідкових систем надається безкоштовно. За весь період їх експлуатації послугами лише трьох основних Інтернет-баз даних (винаходів, торговельних марок і промислових зразків) скористалися майже 80 тисяч користувачів, які здійснили понад 1,5 мільйона пошуків інформації та переглянули майже 3,5 мільйона документів.

Патентно-інформаційне забезпечення розвивалося й у напрямі переходу до публікації національної патентної документації на оптичних носіях інформації. Так, у 2004 році розпочалося створення низки патентно-інформаційних продуктів на оптичних дисках CD-ROM та DVD з відомостями про зареєстровані в Україні ОПВ. А вже з 2005 року щомісяця випускається тираж періодичних видань на оптичних носіях:

 • національний CD-ROM "Винаходи в Україні";
 • національний CD-ROM "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";
 • електронний бюлетень "Промислова власність".

На запит користувачів випускаються також два акумулятивні оптичні диски:

 • акумулятивний оптичний диск DVD "Знаки для товарів і послуг, які зареєстровані в Україні";
 • акумулятивний оптичний диск DVD "Промислові зразки, зареєстровані в Україні".

Усі ці патентно-інформаційні продукти надсилаються в бібліотеки та установи – як у рамках обов’язкової розсилки, так і на індивідуальні запити зацікавлених користувачів.

З 2002 року у межах проекту випускається спільний регіональний патентно-інформаційний продукт на CD-ROM (CISPatent) країн СНД, для якого використовується стандартне загальноєвропейське програмне забезпечення "Mimosa". До реалізації цього проекту залучені 11 держав-учасниць. Частка України в загальному обсязі патентної інформації продукту складає біля 25 %. Бібліографічні дані та реферати, потрібні для випуску продукту, було перекладено на англійську та російську мови.

В ДП “УІПВ” велика увага приділяється побудові та розвитку інформаційної інфраструктури (далі – ІТ-інфраструктура), яка включає сукупність інформаційних каналів, серверів і сховищ, інформаційних технологій, патентно-інформаційну, правову і фінансово-економічну бази, а також інші засоби, що забезпечують інформаційну діяльність підприємства.
ІТ-інфраструктура орієнтована на технологічну та ділову стратегію підприємства. Компоненти ІТ-інфраструктури підібрані так, щоб забезпечити підприємству розвиток на довгі роки вперед. Так, для розгортання інформаційної системи в 2004 році в будівлі ДП “УІПВ” була побудована нова структурована кабельна система (СКС). Ця система відповідає найсучаснішим вимогам, вона сертифікована всесвітньовідомою американською компанією “Siemon Communication”. СКС має 2000 портів для під’єднання обладнання, що дозволяє розширити мережу до 1000 робочих місць. Гарантійний термін експлуатації СКС становить 50 років. На основі СКС побудована локальна комп’ютерна мережа підприємства.

Якісні та кількісні зміни, що відбулися в ІТ-інфраструктурі ДП “УІПВ” за останні десять років відображають наступні показники:

 • кількість фізичних серверів неістотно збільшилась: з 10 до 14, але при цьому загальна процесорна потужність зросла більше ніж в 50 разів;
 • кількість персональних робочих станцій зросла більше ніж в 2,5 рази: з 250 до 650;
 • впроваджено новий тип мережі – мережа збереження даних (Storage Area Network - SAN), яка існує незалежно від звичайної локальної мережі, вона складається з комутаторів SAN та 8 сховищ інформації, загальний обсяг сховищ інформації становить понад 60 TБ;
 • застосовуються інші нові технології, такі як віртуалізація серверів, сервісів та інших прикладних додатків на базі рішень Microsoft та VMWare;
 • використовуються сучасні операційні системи: для серверів - Microsoft Windows 2008 та Microsoft Windows 2008 R2, для робочих станцій - це Microsoft Windows 7;
 • все програмне забезпечення – ліцензоване.

Сьогодні в ДП “УІПВ” розроблена та впроваджена нова програмно-апаратна технологія резервного копіювання БД великого об’єму, що передбачає принцип триланкової схеми зберігання даних: технологічний сервер, сервер "гарячого" резерву та сховище даних EonStor (двоканальний зовнішній RAID масив із спеціальним мережевим адаптером, комутатором та оптоволоконними провідниками).

Підсумовуючи зазначене, слід зробити висновок, що ДП “УІПВ” є підприємством з високим рівнем впровадження сучасних інформаційних технологій. На даний час засобами автоматизації охоплено практично усю діяльність підприємства, у тому числі, основні технологічні процеси діловодства за заявками на ОПВ та допоміжні процеси, пов’язані з правовим, інформаційним, комп’ютерним, технологічним, матеріально-технічним, кадровим та організаційним видами забезпечення. На підприємстві впроваджена комплексна інформаційна система, що відповідає вимогам закладу експертизи, який динамічно розвивається, запитам користувачів на отримання спектру патентно-інформаційних послуг з найповнішим використанням можливостей сучасної комп’ютерної техніки, комунікаційних засобів, мережевих рішень, сучасного програмного та інформаційного забезпечення. Перспективні плани розвитку підприємства орієнтовані на повну безпаперову технологію як внутрішнього діловодства, так і в процесах взаємодії та інформаційного обміну із зовнішнім світом.Статті та матеріали заходів >>  Упровадження сучасних інформаційних технологій у Державному підприємстві “Український інститут промислової власності”
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2019 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies